Informacje dla uczniów

WYWIADÓWKA I DYŻUR PEDAGOGICZNY

Informujemy, iż w dniu 5 grudnia 2018 roku odbędzie się spotkani wychowawców pododdziałów z rodzicami o godzinie 17:00 oraz dyżur pedagogiczny nauczycieli uczących w CEM od godziny 17:30 do 18:00.

MATURA 2019

Prosimy Państwa o zapoznanie się z harmonogramem, sposobem organizacji
i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku 2019 oraz informacjami o  dostosowaniach, materiałach i przyborach pomocniczych. Informacje te są przedstawione na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (linki poniżej).

UBEZPIECZENIE

Informujemy, że w roku szkolnym 2018/2019 uczniowie naszej szkoły objęci są ubezpieczeniem grupowym od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków  przez Axa Ubezpieczenia TUiR S.A.

Suma ubezpieczenia: 30 000 zł

składka: 70 zł (Dzięki wynegocjowanej  20% zniżce dla szkoły 87)

Informujemy, że dla naszej szkoły został wyznaczony opiekun z firmy bezpieczny.pl , do którego można zgłaszać się w przypadku pytań dotyczących ubezpieczenia.

Zdzisław Guzewicz

504 22 90 55

zguzewicz@bezpieczny.pl

Szczegółowe informacje znajdują się w plikach:

warunki_ubezpieczenia rodo_bpl rodo_axa pid_nnw oid_bpl nnw-szkolne-wariant5

 

18. ABSOLWENT NA EGZAMINIE MATURALNYM

18.1. PRZED EGZAMINEM MATURALNYM

  1. Uczeń/absolwent powinien zapoznać się z kluczowymi informacjami o egzaminie maturalnym w „nowej formule”, w tym przede wszystkim dotyczącymi:
    1. przedmiotów, które są zdawane jako obowiązkowe i dodatkowe (sekcja 2.1.)
    2. harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego (patrz: komunikat dyrektora CKE o harmonogramie); zdający powinni wiedzieć, kiedy jest przeprowadzany egzamin maturalny w części pisemnej i w części ustnej z poszczególnych przedmiotów w terminie głównym oraz kto i na jakich warunkach może przystąpić do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym (sekcja 3.7.) lub poprawkowym (sekcja 3.8.)
    3. rodzajów dokumentów, miejsca i terminów składania tych dokumentów, przede wszystkim deklaracji i dokumentów uprawniających do dostosowania warunków i formy egzaminu maturalnego do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdającego (sekcje 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.9.)
    4. poprawnego wypełnienia deklaracji (na pierwszej stronie każdej deklaracji)
    5. opłat za egzamin maturalny (sekcja 20.); należy zwrócić uwagę zdających na konieczność racjonalnego i odpowiedzialnego wyboru przedmiotów egzaminacyjnych, bowiem np. zadeklarowanie egzaminu i niestawienie się na nim w danym roku wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty za egzamin w przypadku chęci przystąpienia do egzaminu z tego samego przedmiotu na tym samym poziomie w latach kolejnych
    6. zasad przeprowadzania egzaminu maturalnego w części ustnej (sekcje 4., 5., 6. i 7.)
    7. zasad postępowania/zachowania w trakcie egzaminu maturalnego w części pisemnej (sekcja 9.)
    8. przyborów i materiałów, które może wnieść do sali egzaminacyjnej (patrz: komunikat dyrektora CKE o przyborach)
    9. przyczyn unieważniania egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części ustnej lub pisemnej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (pkt 12.4.1.) oraz przez dyrektora OKE lub dyrektora CKE (pkt 15.1.3.)
    10. możliwości wglądu do pracy egzaminacyjnej (pkt 15.5.1.).
  1. Wraz z deklaracją uczeń/absolwent składa dokumentację uprawniającą go do korzystania z dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających (patrz: komunikat dyrektora CKE o dostosowaniach oraz pkt 3.9.6., 3.9.12.). Dyrektor szkoły informuje zdającego o przyznanych mu dostosowaniach (pkt 3.9.17.). Uczeń lub absolwent składa oświadczenie o korzystaniu lub niekorzystaniu z przyznanych dostosowań (pkt 3.9.18.).
  1. Więcej informacji o egzaminie maturalnym, w tym przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami, jest dostępnych w informatorach o egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów, opublikowanych na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (cke.edu.pl). Na tej samej stronie dostępne są również przykładowe arkusze egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami oraz arkusze z sesji egzaminacyjnych, które odbyły się w latach 2015-2017, wraz z zasadami oceniania rozwiązań zadań.

18.2. W TRAKCIE EGZAMINU MATURALNEGO

  1. Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin w części ustnej i pisemnej punktualnie, zgodnie z ogłoszonym harmonogramem. Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem stwierdzającym tożsamość (z aktualnym zdjęciem).
  2. Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej – ani w części ustnej, ani w części pisemnej – żadnych urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystać z nich w tej sali.
  3. Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać wyłącznie z materiałów i przyborów pomocniczych, wymienionych w komunikacie dyrektora CKE o przyborach. Zdający nie może wnosić do sali innych materiałów i przyborów.
  4. Zdający może wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Woda może również być zapewniona przez szkołę. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby przypadkowo nie zalać materiałów egzaminacyjnych.
  5. Zdający ma obowiązek zakodować swój arkusz egzaminacyjny zgodnie z informacją przekazaną przez przewodniczącego zespołu nadzorującego, sprawdzić poprawność wpisanych przez siebie danych oraz danych na naklejkach przygotowanych przez OKE, zapoznać się z instrukcją na stronie tytułowej arkusza oraz sprawdzić kompletność arkusza.
  6. Zdający ma obowiązek pracować samodzielnie, nie zakłócać pracy innym zdającym.
  7. Zdający może zostać poproszony o obecność podczas odbierania materiałów egzaminacyjnych przez przewodniczącego zespołu nadzorującego od dyrektora szkoły lub o pozostanie w sali egzaminacyjnej podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych po zakończeniu części pisemnej egzaminu.
  8. Liczba punktów, jaką uzyskał zdający z części ustnej egzaminu maturalnego z każdego przedmiotu, jest przekazywana zdającemu w dniu przeprowadzenia tego egzaminu.
  9. Egzamin zdającego z danego przedmiotu w części ustnej lub części pisemnej może zostać unieważniony, jeżeli zespół przedmiotowy lub zespół nadzorujący stwierdzi:
    1. niesamodzielne rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych przez zdającego
    2. wniesienie przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE, lub korzystanie przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego, lub niedozwolonych materiałów i przyborów
    3. zakłócanie przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym.
  10. Unieważnienie egzaminu z danego przedmiotu obowiązkowego oznacza niezdanie egzaminu z tego przedmiotu w danym roku.
  11. Niezdanie albo nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub części pisemnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu egzaminu maturalnego z pozostałych przedmiotów.

 18.3. PO EGZAMINIE MATURALNYM

  1. Zdający ma prawo zgłosić uzasadnione zastrzeżenia związane z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu maturalnego. Procedura jest opisana w sekcji 15.3.
  2. Jeżeli egzaminator stwierdzi podczas sprawdzania pracy niesamodzielne rozwiązywanie zadań przez absolwenta, otrzyma on od dyrektora OKE – za pośrednictwem dyrektora szkoły – informację o zamiarze unieważnienia egzaminu z danego przedmiotu. Procedura jest opisana w sekcji 15.2.
  3. W przypadku unieważnienia egzaminu maturalnego z przyczyn określonych w pkt 15.1.3., szkoła jest zobowiązana udzielić zdającemu pełnego wsparcia na kolejnych etapach przeprowadzanej procedury.
  4. Wyniki egzaminu maturalnego (indywidualne, krajowe oraz wg województw) z sesji majowej i czerwcowej zostaną ogłoszone 3 lipca 2018 r., a w przypadku egzaminu poprawkowego – 11 września 2018 r.
  5. Absolwent, który uzyskał świadectwo dojrzałości, aneks do świadectwa dojrzałości lub zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego – odbiera dokument w macierzystej szkole.
  6. Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego, otrzymuje informację o wynikach egzaminu opracowaną przez OKE w macierzystej szkole.
  7. Zdający ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej oraz złożenia wniosku o weryfikację sumy przyznanych punktów. Procedura jest opisana w sekcji 15.5.

Informujemy, że w dniu 17 stycznia 2018 odbędzie się zebranie Rady Pedagogicznej.

Terminy matur próbnych.

  1. wos 27 listopad
  2. j. angielski rozszerzenie 5 grudzień
  3. matematyka rozszerzenie 5 grudzień
  4. j. rosyjski podstawa 5 grudzień
  5. j. rosyjski rozszerzenie 12 grudzień
  6. fizyka rozszerzenie 30 listopad
  7. matematyka podstawa 7 grudzień
  8. j. niemiecki podstawowy 6 grudzień
  9. j. niemiecki rozszerzony 4 grudzień
  10. j. polski podstawa 13 grudzień
  11. chemia 3 styczeń