Informacje dla rodziców

WYNIKI MATUR

Informujemy że już są dostępne wyniki MATUR w sekretariacie szkoły.

GRATULUJEMY ABSOLWENTOM KTÓRZY ZDALI EGZAMIN W PIERWSZYM TERMINIE.

Pozostałych INFORMUJEMY o konieczności złożenia oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu poprawkowego, w nieprzekraczalnym terminie do 06.07.2018r, dokumentację trzeba wypełnić  OSOBIŚCIE W SEKRETARIACIE SZKOŁY.
Egzamin poprawkowy odbywa się w budynku CEM.

 

 

Informacja o egzaminie maturalnym dla rodziców (prawnych opiekunów)

 1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego nauczyciel / upoważnieni przez niego nauczyciele (np. wychowawcy klas) są zobowiązani do przekazania rodzicom uczniów kluczowych informacji o egzaminie maturalnym, w tym przede wszystkim dotyczących:
  1. przedmiotów, które są zdawane jako obowiązkowe i dodatkowe (sekcja 2.1.)
  2. harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego (patrz: komunikat dyrektora CKE o harmonogramie);
  3. warunków przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym (sekcja 3.7.) lub poprawkowym (sekcja 3.8.)
  4. rodzajów dokumentów, miejsca i terminów składania tych dokumentów, przede wszystkim deklaracji i dokumentów uprawniających do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających (sekcje 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.9.)
  5. opłat za egzamin maturalny (sekcja 20.); należy zwrócić uwagę rodziców na konieczność racjonalnego i odpowiedzialnego wyboru przedmiotów egzaminacyjnych przez zdających, bowiem np. zadeklarowanie egzaminu i niestawienie się na nim wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty za egzamin w przypadku chęci przystąpienia do egzaminu z tego samego przedmiotu na tym samym poziomie w roku kolejnym
  6. przyczyn unieważniania egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części ustnej lub pisemnej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (pkt 12.4.1.) oraz przez dyrektora OKE lub dyrektora CKE (pkt 15.1.3.)
  7. możliwości wglądu do pracy egzaminacyjnej (pkt 15.5.1.).
 1. Do 30 września 2017 r. rodzice uczniów powinni zostać zapoznani z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego.
 2. Rodzice uczniów powinni zostać poinformowani o tym, gdzie można znaleźć stosowne formularze (np. na stronie internetowej CKE i OKE, stronie internetowej szkoły).

Informujemy, że w dniu 17 stycznia 2018 odbędzie się zebranie Rady Pedagogicznej.

Terminy matur próbnych.

 1. wos 27 listopad
 2. j. angielski rozszerzenie 5 grudzień
 3. matematyka rozszerzenie 5 grudzień
 4. j. rosyjski podstawa 5 grudzień
 5. j. rosyjski rozszerzenie 12 grudzień
 6. fizyka rozszerzenie 30 listopad
 7. matematyka podstawa 7 grudzień
 8. j. niemiecki podstawowy 6 grudzień
 9. j. niemiecki rozszerzony 4 grudzień
 10. j. polski podstawa 13 grudzień
 11. chemia 3 styczeń

Udostępnianie prac uczniom i ich rodzicom