Informacje dla rodziców

Harmonogram egzaminów poprawkowych – sierpień 2022 r.

Język angielski – 24 sierpnia 2022 r. godz. 09:00

Język niemiecki – 24 sierpnia 2022 r. godz. 09:00

Historia – 24 sierpnia 2022 r. godz. 09:00

Język rosyjski – 24 sierpnia 2022 r. godz. 09:00

Matematyka – 25 sierpnia 2022 r. godz. 09:00

Chemia – 25 sierpnia 2022 r. godz. 09:00

Język polski – 25 sierpnia 2022 r. godz. 09:00

Komunikat Dyrektora Szkoły

Informuję, że od 7 lutego 2022 r. do 27 lutego 2022 r. w Liceum Ogólnokształcącym dla Młodzieży CEM WSFiZ Ełk, im. mjr. W. Raginisa wszystkie klasy realizują zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – nauczanie zdalne.

Oddziały LMN: lekcje/ konsultacje stacjonarne, zgodnie z planem na e-dzienniku.

Szkoła, realizując kształcenie na odległość wykorzystuje do komunikacji systemy Vulcan (dziennik elektroniczny) i narzędzia platformy MS Teams. Wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z planem lekcji.

Harmonogram zajęć podczas ferii zimowych dla osób chętnych

Zajęcia i konsultacje podczas ferii zimowych

Aneks do Statutu Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży Centrum Edukacji Mundurowej WSFiZ Ełk im. mjr. Władysława Raginisa

Z dniem 01.01.2022 r. wchodzi w życie Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 22.09.2021 r. w sprawie zmian w Statucie LO dla Młodzieży CEM WSFiZ Ełk im. mjr. W. Raginisa

Aneks do Statutu Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży CEM WSFiZ Ełk

Egzamin maturalny 2022

Prosimy Państwa o zapoznanie się z harmonogramem, sposobem organizacji
i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku 2019 oraz informacjami o  dostosowaniach, materiałach i przyborach pomocniczych. Informacje te są przedstawione na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (linki poniżej).

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/EM%202022%20Informacja.pdf

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/EM%20Komunikat%20o%20dostosowaniach%202022.pdf

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/E8%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach%202022.pdf

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

dla absolwentów wszystkich typów szkół

Część pisemna egzaminu maturalnego
Maj Godzina 9:00 Godzina 14:00
4 środa język polski – pp**
5 czwartek matematyka – pp
6 piątek język angielski – pp język niemiecki – pp język rosyjski – pp
7, 8 – sobota, niedziela
9 poniedziałek język angielski – pr
10 wtorek język polski – pr
11 środa matematyka – pr
12 czwartek biologia – pr język rosyjski – pr
13 piątek wiedza o społeczeństwie – pr język niemiecki – pr
14, 15 – sobota, niedziela
16 poniedziałek chemia – pr
17 wtorek historia – pr
18 środa geografia – pr
19 czwartek fizyka – pr

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE DODATKOWYM*

dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym

Część pisemna egzaminu maturalnego
Czerwiec Godzina 9:00 Godzina 14:00
1 środa język polski – pp*** język polski – pr***
2 czwartek matematyka – pp matematyka – pr
3 piątek język angielski – pp język niemiecki – pp język rosyjski – pp
4, 5 – sobota, niedziela
6 poniedziałek biologia – pr język angielski – pr
7 wtorek wiedza o społeczeństwie – pr
8 środa chemia – pr język niemiecki – pr
9 czwartek historia – pr
10 piątek geografia – pr język rosyjski – pr
11, 12 – sobota, niedziela
13 poniedziałek fizyka – pr
14 wtorek informatyka – pr

* Informacja o miejscach przeprowadzania egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w ostatnim tygodniu maja 2022 r.

** W 2022 r. do części ustnej egzaminu maturalnego mogą przystąpić wyłącznie osoby, którym wynik z tej części egzaminu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej za granicą.

*** pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony;

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego 5 lipca 2022 r.
Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach do 5 lipca 2022 r.
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach 5 lipca 2022 r.

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM*

dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części pisemnej

 

 1. Część pisemna – 23 sierpnia 2022 r. (wtorek), godz. 9:00

* Informacja o miejscu egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 9 sierpnia 2022 r.

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego 9 września 2022 r.
Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach 9 września 2022 r.
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach 9 września 2022 r.

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

1. Spotkanie pierwszoklasistów z Wychowawcami i Dyrekcją Szkoły – godz. 17.30 17.30 13.08.2021 r.
2. Posiedzenie Rady Pedagogicznej 16.30 30.08.2021 (poniedziałek)
3. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

wg programu uroczystości

09.00 01.09.2021
4. Uroczyste nadanie Sztandaru Szkoły. Obchody rocznicy śmierci Patrona Szkoły mjr. Władysława Raginisa – udział uroczystościach – Wizna 11.00 16.09.2021
5. Spotkanie wychowawców z rodzicami, dyżur pedagogiczny, spotkanie z rodzicami klas III (przedstawienie Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 roku) 16.00 – 16.30

16.30 – 17.00

22.09.2021
6. Sprawdziany diagnozujące z jęz. polskiego, matematyki, języków obcych dla klas pierwszych  

Do dn. 30.09.2021

 

7. Klasy trzecie – matury próbne Listopad 2021 (zgłoszenie terminu egzaminu z danego przedmiotu do 15.10.2021)
8. Ostateczny termin składania wstępnych deklaracji maturalnych 30.09.2021
9. Warta honorowa przy Pomniku Nieznanego Żołnierza w Ełku 1.11.2021
10. Obchody Narodowego Święta Niepodległości 11.11.2021
11. Propozycje ocen śródrocznych, informacje o zagrożeniach – klasy III po gimnazjum 19.11.2021
12. Wystawienie ocen śródrocznych klasy III 17.12.2021
13. Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna kl. III 16.00 20.12.2021
14. DZIEŃ PAMIĘCI O POLEGŁYCH I ZMARŁYCH W MISJACH I OPERACJACH WOJSKOWYCH POZA GRANICAMI PAŃSTWA 21.12.2021
15. Wigilia szkolna 22.12.2021
16. Poinformowanie uczniów o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi  lub nieklasyfikowaniem na półrocze – propozycje ocen kl. I, II i III po szkole podstawowej 20.12.2021
17. Zimowa przerwa świąteczna 23.12. – 31.12.2021
18. Ostateczny termin wystawienia ocen klasyfikacyjnych śródrocznych. 14.01.2022
19. Rada Pedagogiczna – klasyfikacyjna kl. I, II i III po szkole podstawowej 16.00 21.01.2022
20. Ferie zimowe 24.01.2022 – 4.02.2022
21. Termin złożenia ostatecznych deklaracji maturalnych 07.02.2022
22. Studniówka 12.01.2022
23. Konkurs recytatorski poezji K. K. Baczyńskiego Zgodnie z podanym terminem
24. Propozycje ocen końcowych w klasach trzecich 25.03.2022
25. Ostateczny termin wystawienia ocen w klasach trzecich 22.04.2022
26. Rada Pedagogiczna. Zatwierdzenie wyników klasyfikacji klas trzecich 16.00 25.04.2022
27. Wiosenna przerwa świąteczna 14 – 19.04.2022
28. Uroczystość zakończenia roku szkolnego maturzystów ……… 29.04.2022
29. Dzień otwarty dla kandydatów Wg terminarza powiatu
30. Egzaminy maturalne: pisemne i ustne Wg harmonogramu CKE
31. Propozycje ocen końcoworocznych, informacje o zagrożeniach kl. I, II i III po szkole podstawowej 27.05.2022
32. Ostateczny termin wystawienia ocen kl. I, II i III po szkole podstawowej 15.06.2022
33. Rada klasyfikacyjna klas I, II i III po szkole podstawowej 20.06.2022
34. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 24.06.2022
35. Spotkania z rodzicami

Wywiadówki – 16.00 – 16.30

dyżur pedagogiczny – 16.30 – 17.00

13.08.2021

22.09.2021

21.12.2021

10.02.2022

12.04.2022

14.06.2022

36. Dni wolne od nauki w roku szkolnym 2020/2021 Propozycja 12.11.2021

07.01.2022

02.05.2022 4,5,6.05.2022 (dni egzaminacyjne) lub tydzień profilowy)

17.06.2022

Terminy egzaminów poprawkowych w sierpniu 2021

Podaję terminy egzaminów poprawkowych w sierpniu:
25.08.2021 – godzina 9.00
 • język niemiecki
 • język polski
 • chemia
26.08.2021 – godzina 9.00
 • język angielski
 • wychowanie fizyczne
 • edukacja dla bezpieczeństwa

Funkcjonowanie szkoły

Szanowni Państwo informujemy, że bezpośrednio po otrzymaniu wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej co do dalszego systemu pracy szkół, poinformujemy Państwa o sposobie prowadzenia działań edukacyjnych w naszej szkole.

W przypadku utrzymania nsystemu pracy zdalnej, planowane zajęcia i egzaminy odbywać się będą we wskazanym terminie, z wykorzystaniem platformy TEAMS.

Zmiany w planie

Szanowni Państwo
W związku z przejściem na nauczanie hybrydowe w naszym powiecie w szkołach ponadpodstawowych informuję:
-ulega zmianie plan zajęć od dnia 19.10.2020 r
 • w systemie stacjonarnym prowadzone będą zajęcia z przedmiotów maturalnych dla danej klasy i te zajęcia będą widoczne na planie w e-dzienniku
 • w systemie zdalnym prowadzone będą zajęcia z przedmiotów poza maturalnych i te zajęcia dostaną uczniowie wydrukowane na kartkach ( po realizacji zostaną wprowadzone na e-dziennik)
 • proszę o sprawdzenie planu zajęć dla Waszych dzieci, dnia 18.10.2020 r w godzinach wieczornych.
Obowiązywać będzie do odwołania.
Liczę na wyrozumiałość i wsparcie z Państwa strony, bo cel mamy wspólny: przeprowadzić dzieci przez trudny czas pandemii z jak najmniejszymi stratami w zakresie ich edukacji.
O zmianach będę Państwa informować na bieżąco.
Dyrektor LO CEM

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

1. Posiedzenie Rady Pedagogicznej – godz. 12.00; 27.08.2020 (czwartek)
2. Spotkanie zespołu wychowawców

Praca w zespołach przedmiotowych

27.08.2020 (czwartek)
3. Przygotowanie przez zespoły przedmiotowe i zespół wychowawczy planów pracy   Przygotowanie przez nauczycieli planów wynikowych i kryteriów oceniania 27.08.2020 (czwartek)
4. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

wg programu uroczystości

01.09.2020
5. Spotkanie pierwszoklasistów z Wychowawcami i Dyrekcją Szkoły – godz. 10.00 22.08.2020 (sobota)
6. Spotkania z Rodzicami: klasy pierwsze – spotkanie z Dyrekcją, spotkania z wychowawcami spotkania w klasach 22.08.2020 (sobota)
7. Obchody rocznicy śmierci Patrona Szkoły mjr. Władysława Raginisa – udział uroczystościach – Wizna 10.09.2020
8. Spotkanie wychowawców z rodzicami, dyżur pedagogiczny, spotkanie z rodzicami klas III (przedstawienie Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 roku) 23.09.2020
9. Sprawdziany diagnozujące z jęz. polskiego, matematyki, języków obcych dla klas pierwszych  

Do dn. 30.09.2020

 

10. Obozy integracyjne (wszystkie klasy pierwsze) i wyjazdy edukacyjne (klasy drugie) Terminy do uzgodnienia
11. Klasy trzecie – matury próbne Listopad 2020 (zgłoszenie terminu egzaminu z danego przedmiotu do 15.10.2020
12. Ostateczny termin składania wstępnych deklaracji maturalnych 30.09.2020
13. Warta honorowa przy Pomniku Nieznanego Żołnierza w Ełku 1.11.2020
14. Obchody Narodowego Święta Niepodległości 11.11.2020
15. Propozycje ocen śródrocznych, informacje o zagrożeniach – klasy III 20.11.2020
16. Wystawienie ocen śródrocznych klasy III 17.12.2020
17. Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna kl. III 18.12.2020 godz. 15.30
18. Wigilia szkolna 22.12.2020
19. DZIEŃ PAMIĘCI O POLEGŁYCH I ZMARŁYCH W MISJACH I OPERACJACH WOJSKOWYCH POZA GRANICAMI PAŃSTWA 21.12.2020
20. Poinformowanie uczniów o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi  lub nieklasyfikowaniem na półrocze – propozycje ocen kl. I i II 17.12.2020
21. Zimowa przerwa świąteczna 23.12. – 31.12.2020
22. Ostateczny termin wystawienia ocen klasyfikacyjnych śródrocznych. 15.01.2021
23. Rada Pedagogiczna – klasyfikacyjna kl. I i II  – godz. 16.00 22.01.2021
24. Ferie zimowe 25.01.2021 – 7.02.2021
25. Termin złożenia ostatecznych deklaracji maturalnych 7.02.2021
26. Studniówka 16 stycznia 2021
27. Konkurs recytatorski poezji K.K.Baczyńskiego Zgodnie z podanym terminem
28. Propozycje ocen końcowych w klasach trzecich 30.03.2021
29. Ostateczny termin wystawienia ocen w klasach trzecich 23.04.2021
30. Rada Pedagogiczna. Zatwierdzenie wyników klasyfikacji klas trzecich 26.04.2021
31. Wiosenna przerwa świąteczna 1 – 6.04.2021
32. Uroczystość zakończenia roku szkolnego maturzystów

Nadanie Sztandaru i 5 – lecie Szkoły

30.04.2021 (termin nadania Sztandaru, może ulec zmianie)
33. Dzień otwarty dla kandydatów Wg terminarza powiatu
34. Egzaminy maturalne: pisemne i ustne 04-20 maja 2021
35. Propozycje ocen końcoworocznych, informacje o zagrożeniach kl. I i II 21.05.2021
36. Ostateczny termin wystawienia ocen kl. I i II 17.06.2021
37. Rada klasyfikacyjna 18.06.2021
38. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 25.06.2021
39. Bieg Tygrysa Sierpień 2021
40. Spotkania z rodzicami

Wywiadówki – 16.00 – 16.30

dyżur pedagogiczny – 16.30 – 17.00

22.08.2020

23.09.2020

17.12.2020

10.02.2021

7.04.2021

2.06.2021

41. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych 12-13.11.2020 (do odpracowania w tygodniu profilowym po 1 dniu)

4-5.01.2021 (do odpracowania w tygodniu profilowym po 1 dniu)

4.06.2021 – piątek po Bożym Ciele

Wykaz podręczników klasa I

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW KLASA I ROK SZKOLNY 2020/2021

Historia

 1. Poznać przeszłość 1. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy, Marcin Pawlak, Adam Szweda, wyd. Nowa Era
 2. Zrozumieć przeszłość 1. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony, Ryszard Kulesza, Krzysztof Kowalewski wyd. Nowa Era

Wiedza o Społeczeństwie

 1. W centrum uwagi 1. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy, Arkadiusz Janicki, Justyna Kięczkowska, Mariusz Menz Nowa Era

Geografia

Klasa 1 po szkole podstawowej – zakres podstawowy

 1. Oblicza geografii 1 podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy Nr dopuszczenia: 983/1/2019 Autorzy: Roman Malarz, Marek Więckowski
 2. Klasa 1 po szkole podstawowej – zakres rozszerzony
 3. Oblicza geografii 1 podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony Nr dopuszczenia: 973/1/2019 Autorzy: Roman Malarz, Marek Więckowski, Paweł Kroh

Chemia

 1. To jest chemia 1 – chemia ogólna i nieorganiczna – podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum – zakres podstawowy – wydawnictwo Nowa Era
 2. To jest chemia 1 – chemia ogólna i nieorganiczna – podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum – zakres rozszerzony – wydawnictwo Nowa Era
 3. To jest chemia 2 – chemia organiczna – podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum – wydawnictwo Nowa Era

Język angielski

 1. I klasy- Focus 2. Wydawnictwo Pearson

Język niemiecki

 1. Klasy pierwsze – Effekt 1 Podręcznik + Zeszyt ćwiczeń Wydawnictwo WSiP

nr dop. 937/1/2018

Muzyka

 1. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy. Małgorzata Rykowska, Zbigniew Szałko.

Informatyka

 1. Informatyka Podręcznik Zakres podstawowy 2019 WSiP

Edukacja dla Bezpieczeństwa

1.      Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik. Liceum i technikum. Bogusława Breitkopf, Mariusz Cieśla WSiP

Matematyka

 1. Matematyka 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Wojciech Babiański, Lech Chańko, Karolina Wej- Wydawnictwo Nowa Era nr dopuszczenia 988/1/2019

Fizyka

 1. podstawa Odkryć fizykę 1 Nowa Era, Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres podstawowy; Nr dopuszczenia: 1001/1/2019. Autor : Marcin Braun, Weronika Śliwa
 2. rozszerzenie: Zrozumieć fizykę 1, Nowa Era Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres rozszerzony. Nr dopuszczenia: 1002/1/2019. Autorzy: Marcin Braun, Agnieszka Byczuk, Krzysztof Byczuk, Elżbieta Wójtowicz

Język polski

1.      Ponad słowami 1 część 1 i 2

Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Nr dopuszczenia: 1014/1/2019

Autorzy: Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Aleksandra Wróblewska

Biologia

 1. KLASA 1 ZAKRES PODSTAWOWY:

Biologia na czasie 1 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy Nr dopuszczenia: 1006/1/2019 Autorzy: Anna Helmin, Jolanta Holeczek Biologia na czasie 1

Karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy Autorzy: Barbara Januszewska-Hasiec, Joanna Kobyłecka, Jacek Pawłowski, Renata Stencel ZAKRES ROZSZERZONY:

Biologia na czasie 1 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony Nr dopuszczenia: 1010/1/2019 Autorzy: Marek Guzik, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Władysław Zamachowski Biologia na czasie 1

Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony Autorzy: Barbara Januszewska-Hasiec, Renata Stencel, Anna Tyc

wydawnictwo Nowa Era

Język rosyjski

 1. Vot i my: język rosyjski: podręcznik. Małgorzata Wiatr-Kmieciak, Wujek Sławomira. Wydawnictwo PWN

Egzaminy poprawkowe sierpień 2020

Egzaminy poprawkowe

sierpień 2020

25 sierpnia 2020 – 9.00 – język angielski, historia

26 sierpnia 2020 – 9.00 –  język niemiecki, biologia

Zmiany w harmonogramie matur

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200520%20E8%20EG%20EM%20Harmonogram%20AKTUALIZACJA.pdf

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół

 Część ustna egzaminu maturalnego w terminie głównym nie jest przeprowadzana.

 

Część pisemna egzaminu maturalnego
Czerwiec Godzina 9:00 Godzina 14:00
8 poniedziałek język polski – pp* język polski – pr *
9 wtorek matematyka – pp
10 środa język angielski – pp język angielski – pr
11 czwartek Boże Ciało
12 piątek Dzień bez egzaminów.
13, 14 – sobota, niedziela
15 poniedziałek matematyka – pr
16 wtorek biologia – pr
17 środa chemia – pr i
18 czwartek język niemiecki – pp język niemiecki – pr
19 piątek geografia – pr
20, 21 – sobota, niedziela
22 poniedziałek język rosyjski – pp język rosyjski – pr
23 wtorek język francuski – pp
24 środa fizyka – pr historia – pr

* pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny

** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.               

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE DODATKOWYM*

dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym

Część ustna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym nie jest przeprowadzana.

 

Część pisemna egzaminu maturalnego
Lipiec Godzina 9:00 Godzina 14:00
8 środa biologia – geografia – pp,
9 czwartek język polski – pp** matematyka – pp
10 piątek język angielski – pp

język niemiecki – pp

język rosyjski – pp

język angielski – pr**

język niemiecki – pr**

język rosyjski – pr**

11, 12 – sobota, niedziela
13 poniedziałek język polski – pr

fizyka – pr

matematyka – pr

 

14 wtorek chemia – pr historia –  pr

 

* Informacja o miejscach egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w ostatnim tygodniu czerwca 2020 r.

** pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny

*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego do 11 sierpnia 2020 r.
Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach do 11 sierpnia 2020 r.
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach do 11 sierpnia 2020 r.

  HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM*

dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej

 

 1. Część pisemna – 8 września 2020 r. (wtorek), 14:00
 2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne – prezentacja i wypowiedź – formuła od 2015) – nie jest przeprowadzana.  

 

* Informacja o miejscu egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 31 sierpnia 2020 r.

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego do 30 września 2020 r.
Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach do 30 września 2020 r.
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach do 30 września 2020 r.

 

CZAS TRWANIA EGZAMINU MATURALNEGO Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W CZĘŚCI PISEMNEJ*

Dotyczy egzaminu maturalnego w formule obowiązującej od 2015 r. dla:

 • wszystkich absolwentów liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2019/2020 włącznie
 • absolwentów techników z lat 2015/2016 – 2019/2020
 • absolwentów liceów profilowanych oraz techników uzupełniających dla młodzieży, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie
 • absolwentów uzupełniających liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie
 • absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich
 • osób, które posiadają świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej  osób, które uzyskały lub uzyskają świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych.
Przedmioty Arkusze Czas trwania (min)
język polski  matematyka  języki mniejszości narodowych poziom podstawowy 170
poziom rozszerzony 180
języki obce nowożytne poziom podstawowy 120
poziom rozszerzony 150
poziom dwujęzyczny 180
biologia  chemia  filozofia  fizyka  geografia  historia  historia muzyki  historia sztuki  język kaszubski

język łaciński i kultura antyczna

język łemkowski  wiedza o społeczeństwie

poziom rozszerzony 180
informatyka poziom rozszerzony** część I 60
część II 150
przedmioty zdawane w języku obcym*** – biologia (pr), chemia (pr), fizyka (pr), geografia (pr), historia (pr), matematyka (pp)**** 80

* Czas trwania egzaminu może być przedłużony w przypadku dostosowań określonych w komunikacie dyrektora CKE.

** Przerwa między poszczególnymi częściami egzaminu z informatyki na poziomie rozszerzonym trwa 30 minut.

** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

**** pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony.

Zakończenie roku szkolnego klas III

Informujemy, że zakończenie roku szkolnego klas maturalnych odbędzie się 24 kwietnia 2020.

O godzinie i sposobie organizacji zostaniecie Państwo powiadomieni.

Kształcenie na odległość

Szanowni Państwo

W związku z zaistniałą sytuacją oraz Komunikatem Ministra Edukacji Narodowej informujemy, że realizacja podstawy programowej określonej przez MEN, będzie realizowana zdalnie.

Przez najbliższy czas musimy zrobić wszystko, aby zapobiec szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce. Stąd szerokie działania rządu – takie jak zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych, żłobkach i na uczelniach, a także odwołanie imprez masowych. Jest to możliwe dzięki specustawie w sprawie przeciwdziałania koronawirusowi.
Przypominamy, że ten przymusowy pobyt w domu to NIE FERIE – ani WAKACJE, a zwłaszcza dla maturzystów.

Do Państwa kochani Rodzice zwracamy się z prośbą, o wsparcie młodzieży w tym niecodziennym czasie – proszę o motywowanie do nauki, kontrolowanie, jak dzieci spędzają ten czas – polecamy robienie planu dnia z rozbiciem na godziny. Proszę sprawdzać co nauczyciele wysyłają i sami też w razie potrzeby kontaktować się z nauczycielami.
Pamiętajmy jednak, że mózg najbardziej chłonny jest rano i wtedy kiedy jesteśmy wypoczęci, pilnujmy więc aby nasze pociechy, nie siedziały po nocach i nie spały do 12. Wszystko to dla ich dobra.

Jednocześnie przypominamy o zachowaniu bezpieczeństwa w sieci.

 1. Lekcje z internetu – rusza serwis gov.pl/zdalnelekcje.pl
 2. Portal wiedzy dla nauczycieli
 3. Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych
 4. Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!”
 5. Portal lektury.gov.pl
 6. Strona Centrum Nauki Kopernik
 7. Portale edukacyjne IPN: Portal edukacyjny Instytutu Pamięci NarodowejSerwis IPN Przystanek historia
 8. Strona Krajowego Biura Programu eTwinning
 9. Serwis Ninateka
 10. Serwis Muzykoteka Szkolna
 11. Biblioteka Cyfrowa Polona
 12. Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji
 13. Serwis Telewizji Polskiej
 14. Serwis Polskie Radio Dzieciom
 15. Portal lektury.gov.pl
 16. Serwis Telewizji Polskiej

Linki do materiałów o egzaminie maturalnym:

https://blog.ceo.org.pl/jak-uczyc-zdalnie-materialy-i-wskazowki-dla-nauczycieli-ek/

Spotkania z rodzicami

12.02. 2020 odbędą się wywiadówki i dyżur pedagogiczny – godzina 16.00

Informacja

Informujemy, że w dniach 2-3 stycznia 2020 roku, sekretariat CEM będzie nieczynny.

Ważne terminy grudzień 2019

Szanowni Państwo
Podaję ważne terminy – grudzień:
1. Oceny śródroczne III rok do 12.12.2019
2. Propozycje ocen I i II rok do 16.12.2019
3. Zebrania z rodzicami i dyżur pedagogiczny – 18.12.2019 16.30-17.00 i 17.00-17.30
4. Rada Pedagogiczna klasyfikacja śródroczna klas maturalnych – 19.12.2019 godz. 16.00

Terminy matur próbnych

TERMINY MATUR PRÓBNYCH
DATA GODZINY PRZEDMIOT PODSTAWA/ ROZSZERZENIE ODDZIAŁY
25.10.2019 8.55-10.55 chemia podstawa 3F
13.11.2019 11.50 – 13.50 język angielski podstawa 3FGH
język niemiecki
język rosyjski
15.11.2019 9.50-12.50 historia rozszerzenie 3H
20.11.2019 9.50-12.50 język polski podstawa 3FGH
21.11.2019 8.00-12.00 matematyka podstawa 3FGH
27.11.2019 11.50-14.20 język angielski rozszerzenie 3FGH
5.12.2019 13.45-16.15 matematyka rozszerzenie 3F
9.12.2019 8.45-11.45 fizyka rozszerzenie 3F

Dotyczy 31.10.2019 r.

Informujemy, że dzień 31.10.2019 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Sekretariat w tym dniu jest nieczynny.

Spotkania z rodzicami

25.09.2019 r. – spotkanie wychowawców z rodzicami, dyżur pedagogiczny, spotkanie z rodzicami klas III (przedstawienie Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 roku):

16.30 – 17.00 – spotkanie z rodzicami w pododdziałach

17.00 – 17.30 – dyżur pedagogiczny

Ubezpieczenie uczniów

Podaję kwotę ubezpieczenia – 77,60zł.  Wpłaty należy dokonać na konto szkoły.

Inauguracja roku szkolnego 2019/2020

Zbiórka pododdziałów 2 września 2019 r. o godz. 8:30
Kadeci przypominamy o regulaminowym wyglądzie.

Ważne:

Nastąpiła zmiana nr konta Rady Rodziców CEM. Nr konta dostępny jest na stronie, w zakładce Rada Rodziców i na grupie Rady Rodziców na Facebooku.

Szkolenie!!!!!

PILNE!!!!!!!!!!!!!
SZKOLENIE – 1 WRZEŚNIA 2019
 1. rocznik II i III – godzina 11.00 – pełne umundurowanie, zabrać pagony i naszywki rocznika
 2. rocznik I – godzina 12,00

Szanowni Państwo

Prosimy na spotkanie (10.08.2019 r. sobota) przygotować wymiary kandydatów, według podanego wzoru.

WYMIARY NA MUNDUR

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko – DRUKOWANYMI)

  

Obwód głowy –            …………………………… cm

Obwód klatki –            …………………………… cm

Obwód pasa –              …………………………… cm

Wzrost –                        …………………………… cm

Długość nogawki –      …………………………… cm

    (od biodra do dołu)

Wykaz podręczników – liceum 3 – letnie

Lp. Przedmiot Podręcznik    – Autor / tytuł / wydawnictwo Nr dopuszczenia
1. język polski D. Chemperek, A. Kalbarczyk „Nowe.  Zrozumieć tekst , zrozumieć człowieka 1”, część 1.1 i część 1.2. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum, kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Wydawnictwo WSiP, 703/1/2014
2. język angielski S. Kay, V. Jones, D. Brayshaw, B. Michałowski, B. Trapnell, D. Russell, M. Inglot „Focus 2” Podręcznik dla liceów i techników. Wydawnictwo Pearson   948/2/2019
4. język niemiecki Podręcznik zostanie podany w późniejszym terminie
5. język rosyjski M. Wiatr-Kmieciak, S. Wujec ,,Вoт и мы 1”. Podręcznik. Język rosyjski dla szkół ponadgimnazjalnych. Wydawnictwo Szkolne PWN. 294/1/2011/2015
6. wiedza o kulturze Monika Bokiniec, B. Forysiewicz i in. „Spotkania z kulturą”. Podręcznik do wiedzy o kulturze dla liceum i technikum. Wyd. Nowa Era 449/2012
7. historia Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow „Poznać przeszłość. Wiek XX”. Podręcznik do historii dla szkoły ponadgimnazjalnej. Zakres podstawowy. Wydawnictwo  Nowa Era. 525/2012
8. wiedza

o społeczeństwie

Arkadiusz Janicki, „W centrum uwagi”. Wiedza o społeczeństwie. Zakres podstawowy. Wyd. Nowa Era 505/2012
9. podstawy przedsiębiorczości Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał „Krok w przedsiębiorczość”. Wydawnictwo Nowa Era 467/2012
10. geografia

 

Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann „Oblicza geografii” Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy. Wydawnictwo  Nowa Era. 433/2012/2014
11. biologia E. Bonar, W. Krzeszowiec-Jeleń, St. Czachorowska „Biologia na czasie”- zakres podstawowy. Wydawnictwo  Nowa Era 450/2012
12. chemia Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod „To jest chemia”. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Wydawnictwo Nowa Era 438/2012
13. fizyka Grygiel M., Kajewski D. „Świat pod lupą” – e-podręcznik
14. matematyka W. Babiański, L. Chańko, D. Ponczek „MATeMAtyka 1”.Zakres podstawowy. Wydawnictwo Nowa  Era 378/1/2011
15. informatyka Grażyna Koba „Informatyka” dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy. Wydawnictwo MiGra 536/2012
16. edukacja dla bezpieczeństwa Jarosław Słoma „Żyję i działam bezpiecznie” Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy. 426/2012/2015

Wykaz podręczników – liceum 4-letnie

Klasa 1  matematyczno-fizyczny i biologiczno -chemiczny  4-letniego liceum

Lp. Przedmiot Podręcznik    – Autor / tytuł / wydawnictwo Nr dopuszczenia
1. język polski M. Chmiel, A. Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy, A. Wróblewska „Ponad słowami 1” część 1 Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Wydawnictwo Nowa Era. 1014/1/2019
1. język polski M. Chmiel, A. Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy, A. Wróblewska „Ponad słowami 1” część 2 Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Wydawnictwo Nowa Era. 1014/2/2019
2. język angielski S. Kay, V. Jones, D. Brayshaw, B. Michałowski, B. Trapnell, D. Russell, M. Inglot „Focus 2” Podręcznik dla liceów i techników. Wydawnictwo Pearson 948/2/2019
3. język niemiecki Podręcznik zostanie podany w późniejszym terminie
4. język rosyjski Małgorzata Wiatr-Kmieciak, Sławomira Wujec „Вот и мы по-новому 1” Podręcznik do języka rosyjskiego dla liceum i technikum. Wydawnictwo PWN 978/1/2019
5. historia M. Pawlak, A. Szweda ,,Poznać przeszłość 1”. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego

i technikum. Zakres podstawowy. Wydawnictwo Nowa Era.

1021/1/2019
6. wiedza

o społeczeństwie

A.  Janicki, J. Kięczkowska, M. Menz ,,W centrum uwagi 1”. Podręcznik do wiedzy

o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Wydawnictwo Nowa Era.

1034/1/2019
7. geografia R. Malarz, M. Więckowski ,,Oblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Wydawnictwo Nowa Era. 983/1/2019
8. biologia A. Helmin, J. Holeczek ,,Biologia na czasie 1”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego

i technikum. Zakres podstawowy. Wydawnictwo Nowa Era.

1006/1/2019
9.

 

chemia  R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod „To jest chemia 1”. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Podręcznik ze zbiorem zadań. Wydawnictwo Nowa Era. 994/1/2019
10. fizyka M. Braun, W. Śliwa „Odkryć fizykę 1”. Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Wydawnictwo Nowa Era. 1001/1/2019
 

11.

 

matematyka W. Babiański, L. Chańko, K. Wej „MATeMAtyka 1”. Zakres podstawowy i rozszerzony. Wydawnictwo Nowa Era 988/1/2019
12. informatyka W. Jochemczyk, K. Olędzka „Informatyka” Podręcznik. Liceum technikum. Zakres podstawowy Wydawnictwo WSiP. 974/1/2019
13. edukacja dla bezpieczeństwa B. Breitkopf, M. Ciesla ,, Edukacja dla bezpieczeństwa.  Podręcznik. Szkoła ponadpodstawowa. Klasa 1. Zakres podstawowy. Wydawnictwo WSiP. 992/2019

Klasa 1 geograficzno – historyczny 4-letniego liceum

Lp. Przedmiot Podręcznik    – Autor / tytuł / wydawnictwo Nr dopuszczenia
1. język polski M. Chmiel, A. Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy, A. Wróblewska „Ponad słowami 1” część 1 Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Wydawnictwo Nowa Era. 1014/1/2019
1 a. język polski M. Chmiel, A. Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy, A. Wróblewska „Ponad słowami 1” część 2 Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Wydawnictwo Nowa Era. 1014/2/2019
2. język angielski S. Kay, V. Jones, D. Brayshaw, B. Michałowski, B. Trapnell, D. Russell, M. Inglot „Focus 2” Podręcznik dla liceów i techników. Wydawnictwo Pearson 948/2/2019
3. język niemiecki Podręcznik zostanie podany w późniejszym terminie
4. język rosyjski Małgorzata Wiatr-Kmieciak, Sławomira Wujec „Вот и мы по-новому 1” Podręcznik do języka rosyjskiego dla liceum i technikum. Wydawnictwo PWN 978/1/2019
5. historia R. Kulesza, K. Kowalewski „Zrozumieć przeszłość1”. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Wydawnictwo Nowa Era. 1019/1/2019
6. wiedza

o społeczeństwie

A.  Janicki, J. Kięczkowska, M. Menz ,,W centrum uwagi 1”. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Wydawnictwo Nowa Era. 1034/1/2019
7. geografia R. Malarz, M. Więckowski, P. Kroh ,,Oblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Wydawnictwo Nowa Era. 973/1/2019

 

8. biologia A. Helmin, J. Holeczek ,,Biologia na czasie 1”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego

i technikum. Zakres podstawowy. Wydawnictwo Nowa Era.

1006/1/2019
9.

 

chemia  R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod „To jest chemia 1”. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Podręcznik ze zbiorem zadań. Wydawnictwo Nowa Era. 994/1/2019
10. fizyka M. Braun, W. Śliwa „Odkryć fizykę 1”. Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres podstawowy. Wydawnictwo Nowa Era. 1001/1/2019
 

11.

 

matematyka W. Babiański, L. Chańko, K. Wej „MATeMAtyka 1”. Zakres podstawowy i rozszerzony. Wydawnictwo Nowa Era 988/1/2019
12. informatyka W. Jochemczyk, K. Olędzka „Informatyka” Podręcznik. Liceum technikum. Zakres podstawowy Wydawnictwo WSiP. 974/1/2019
13.  

edukacja dla bezpieczeństwa

B. Breitkopf, M. Ciesla ,, Edukacja dla bezpieczeństwa.  Podręcznik. Szkoła ponadpodstawowa. Klasa 1. Zakres podstawowy. Wydawnictwo WSiP. 992/2019

Informacja dla kadetów I roku i rodziców/ opiekunów

Spotkanie Kadetów I roku (2019/2020) wraz z rodzicami/ opiekunami prawnymi – 10 sierpnia 2019 r.

Terminy egzaminów poprawkowych

PRZEDMIOT DATA GODZINA
j.polski 26 sierpnia 9.00
historia 27 sierpnia 11.00
matematyka 26 sierpnia 9.00
fizyka 27 sierpnia 11.00
WF 26 sierpnia 9.00
biologia 27 sierpnia 11.00

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

Informujemy, że w terminie do 11 lipca 2019 r. należy złożyć oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym.

Zweryfikowana i podpisana lista będzie przesłana do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży nie później niż do 15 lipca 2019 r.

Egzamin poprawkowy,  w części pisemnej, zostanie przeprowadzony w szkołach macierzystych w terminie:

Egzamin w części pisemnej – w dniu 20.08.2019 r. o godz. 9.00.

OGŁOSZENIE

Informujemy, że w dniu 18.06.2019 odbęda się egzaminy klasyfikacyjne dla uczniów.

W przypadku usprawiedliwionej w tym dniu nieobecności kadeta, proszę składać

w sekretariacie wniosek do Dyrektora Szkoły, o wyznaczenie nowego terminu.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się w dniu 19 czerwca 2019 roku o godzinie 12:00.

 

DYŻUR PEDAGOGICZNY i WYWIADÓWKA

Informujemy, iż w dniu 29 maja 2019 roku w godzinach 16:30 – 17:00 trwać będą wywiadówki pododdziałów CEM a w godzinach 17:00 – 17:30 odbędzie się dyżur pedagogiczny nauczycieli CEM.

.

MATURA 2019

Prosimy Państwa o zapoznanie się z harmonogramem, sposobem organizacji
i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku 2019 oraz informacjami o  dostosowaniach, materiałach i przyborach pomocniczych. Informacje te są przedstawione na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (linki poniżej).

UBEZPIECZENIE

Informujemy, że w roku szkolnym 2018/2019 uczniowie naszej szkoły objęci są ubezpieczeniem grupowym od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków  przez Axa Ubezpieczenia TUiR S.A.

Suma ubezpieczenia: 30 000 zł

składka: 70 zł (Dzięki wynegocjowanej  20% zniżce dla szkoły 87)

Informujemy, że dla naszej szkoły został wyznaczony opiekun z firmy bezpieczny.pl , do którego można zgłaszać się w przypadku pytań dotyczących ubezpieczenia.

Zdzisław Guzewicz

504 22 90 55

zguzewicz@bezpieczny.pl

Szczegółowe informacje znajdują się w plikach:

nnw-szkolne-wariant5 oid_bpl pid_nnw rodo_axa rodo_bpl warunki_ubezpieczenia

 

Informacja o egzaminie maturalnym dla rodziców (prawnych opiekunów)

 1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego nauczyciel / upoważnieni przez niego nauczyciele (np. wychowawcy klas) są zobowiązani do przekazania rodzicom uczniów kluczowych informacji o egzaminie maturalnym, w tym przede wszystkim dotyczących:
  1. przedmiotów, które są zdawane jako obowiązkowe i dodatkowe (sekcja 2.1.)
  2. harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego (patrz: komunikat dyrektora CKE o harmonogramie);
  3. warunków przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym (sekcja 3.7.) lub poprawkowym (sekcja 3.8.)
  4. rodzajów dokumentów, miejsca i terminów składania tych dokumentów, przede wszystkim deklaracji i dokumentów uprawniających do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających (sekcje 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.9.)
  5. opłat za egzamin maturalny (sekcja 20.); należy zwrócić uwagę rodziców na konieczność racjonalnego i odpowiedzialnego wyboru przedmiotów egzaminacyjnych przez zdających, bowiem np. zadeklarowanie egzaminu i niestawienie się na nim wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty za egzamin w przypadku chęci przystąpienia do egzaminu z tego samego przedmiotu na tym samym poziomie w roku kolejnym
  6. przyczyn unieważniania egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części ustnej lub pisemnej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (pkt 12.4.1.) oraz przez dyrektora OKE lub dyrektora CKE (pkt 15.1.3.)
  7. możliwości wglądu do pracy egzaminacyjnej (pkt 15.5.1.).
 1. Do 30 września 2018 r. rodzice uczniów powinni zostać zapoznani z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego.
 2. Rodzice uczniów powinni zostać poinformowani o tym, gdzie można znaleźć stosowne formularze (np. na stronie internetowej CKE i OKE, stronie internetowej szkoły).

Terminy egzaminów maturalnych 2019:

 1. termin główny 6-25 maja 2019,
 2. termin dodatkowy 3-8 maja 2019,
 3. termin poprawkowy część pisemna 20 sierpnia 2019,
 4. termin poprawkowy część ustna 20-22 sierpnia 2019,
 5. ogłoszenie wyników głównych i dodatkowych 4 lipca 2019,
 6. ogłoszenie wyników poprawkowych 11 września 2019.

 

Udostępnianie prac uczniom i ich rodzicom