HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół

Część pisemna egzaminu maturalnego
Maj Godzina 9:00 Godzina 14:00
4 wtorek język polski – pp* *
5 środa matematyka – pp
6 czwartek język angielski – pp
7 piątek język angielski – pr
8, 9 – sobota, niedziela
10 poniedziałek język polski – pr
11 wtorek matematyka – pr wiedza o społeczeństwie – pr
12 środa biologia – pr
13 czwartek geografia – pr
14 piątek chemia – pr język niemiecki – pr
15, 16 – sobota, niedziela
17 poniedziałek historia – pr język rosyjski – pr
18 wtorek fizyka – pr

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE DODATKOWYM

dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym

Część pisemna egzaminu maturalnego
Godzina 9:00 Godzina 14:00
język polski – pp** język polski – pr**
matematyka – pp matematyka – pr
Boże Ciało
Dzień bez egzaminów.
5, 6 – sobota, niedziela
język angielski – pp język francuski – pp język hiszpański – pp język niemiecki – pp język rosyjski – pp język włoski – pp filozofia – pr

język łaciński i kultura antyczna – pr historia sztuki – pr

wiedza o społeczeństwie – pr język angielski – pr język angielski – dj**
biologia – pr język niemiecki – pr język niemiecki – dj
geografia – pr język rosyjski – pr język rosyjski – dj
chemia – pr język francuski – pr język francuski – dj
12, 13 – sobota, niedziela
informatyka – pr język hiszpański – pr język hiszpański – dj
fizyka – pr język włoski – pr język włoski – dj
języki mniejszości narodowych – pp historia – pr historia muzyki – pr języki mniejszości narodowych – pr język kaszubski – pr język łemkowski – pr zadania w języku obcym ***

Informacja o miejscach egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w ostatnim tygodniu maja 2021 r.

** pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny

*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego 5 lipca 2021 r.
Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach 5 lipca 2021 r.
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach 5 lipca 2021 r.

dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM*

 1. Część pisemna – 24 sierpnia 2021 r. (wtorek), 9:00
 2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) – 23–24 sierpnia 2021 r.  
Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego 10 września 2021 r.
Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach 10 września 2021 r.
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach 10 września 2021 r.

CZAS TRWANIA EGZAMINU MATURALNEGO Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W CZĘŚCI PISEMNEJ*

 

Przedmioty Arkusze Czas trwania (min)
język polski poziom podstawowy Test 170
Wypracowanie
poziom rozszerzony 180
matematyka

języki mniejszości narodowych

poziom podstawowy 170
poziom rozszerzony 180
języki obce nowożytne poziom podstawowy 120
poziom rozszerzony 150
poziom dwujęzyczny 180
biologia  chemia

filozofia  fizyka  geografia  historia  historia muzyki  historia sztuki  język kaszubski

język łaciński i kultura antyczna

język łemkowski  wiedza o społeczeństwie

poziom rozszerzony 180
informatyka poziom rozszerzony** część I 60
część II 150
przedmioty zdawane w języku obcym*** – biologia (pr), chemia (pr), fizyka (pr), geografia (pr), historia (pr), matematyka (pp)**** 80

* Czas trwania egzaminu może być przedłużony w przypadku dostosowań określonych w komunikacie dyrektora CKE.

** Przerwa między poszczególnymi częściami egzaminu z informatyki na poziomie rozszerzonym trwa 30 minut.

*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

**** pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony

Funkcjonowanie szkoły

Szanowni Państwo informujemy, że bezpośrednio po otrzymaniu wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej co do dalszego systemu pracy szkół, poinformujemy Państwa o sposobie prowadzenia działań edukacyjnych w naszej szkole.

W przypadku utrzymania nsystemu pracy zdalnej, planowane zajęcia i egzaminy odbywać się będą we wskazanym terminie, z wykorzystaniem platformy TEAMS.

 

Zmiany w planie

Szanowni Państwo
W związku z przejściem na nauczanie hybrydowe w naszym powiecie w szkołach ponadpodstawowych informuję:
-ulega zmianie plan zajęć od dnia 19.10.2020 r
 • w systemie stacjonarnym prowadzone będą zajęcia z przedmiotów maturalnych dla danej klasy i te zajęcia będą widoczne na planie w e-dzienniku
 • w systemie zdalnym prowadzone będą zajęcia z przedmiotów poza maturalnych i te zajęcia dostaną uczniowie wydrukowane na kartkach ( po realizacji zostaną wprowadzone na e-dziennik)
 • proszę o sprawdzenie planu zajęć dla Waszych dzieci, dnia 18.10.2020 r w godzinach wieczornych.
Obowiązywać będzie do odwołania.
Liczę na wyrozumiałość i wsparcie z Państwa strony, bo cel mamy wspólny: przeprowadzić dzieci przez trudny czas pandemii z jak najmniejszymi stratami w zakresie ich edukacji.
O zmianach będę Państwa informować na bieżąco.
Dyrektor LO CEM

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

1. Posiedzenie Rady Pedagogicznej – godz. 12.00; 27.08.2020 (czwartek)
2. Spotkanie zespołu wychowawców

Praca w zespołach przedmiotowych

27.08.2020 (czwartek)
3. Przygotowanie przez zespoły przedmiotowe i zespół wychowawczy planów pracy   Przygotowanie przez nauczycieli planów wynikowych i kryteriów oceniania 27.08.2020 (czwartek)
4. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

wg programu uroczystości

01.09.2020
5. Spotkanie pierwszoklasistów z Wychowawcami i Dyrekcją Szkoły – godz. 10.00 22.08.2020 (sobota)
6. Spotkania z Rodzicami: klasy pierwsze – spotkanie z Dyrekcją, spotkania z wychowawcami spotkania w klasach 22.08.2020 (sobota)
7. Obchody rocznicy śmierci Patrona Szkoły mjr. Władysława Raginisa – udział uroczystościach – Wizna 10.09.2020
8. Spotkanie wychowawców z rodzicami, dyżur pedagogiczny, spotkanie z rodzicami klas III (przedstawienie Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 roku) 23.09.2020
9. Sprawdziany diagnozujące z jęz. polskiego, matematyki, języków obcych dla klas pierwszych  

Do dn. 30.09.2020

 

10. Obozy integracyjne (wszystkie klasy pierwsze) i wyjazdy edukacyjne (klasy drugie) Terminy do uzgodnienia
11. Klasy trzecie – matury próbne Listopad 2020 (zgłoszenie terminu egzaminu z danego przedmiotu do 15.10.2020
12. Ostateczny termin składania wstępnych deklaracji maturalnych 30.09.2020
13. Warta honorowa przy Pomniku Nieznanego Żołnierza w Ełku 1.11.2020
14. Obchody Narodowego Święta Niepodległości 11.11.2020
15. Propozycje ocen śródrocznych, informacje o zagrożeniach – klasy III 20.11.2020
16. Wystawienie ocen śródrocznych klasy III 17.12.2020
17. Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna kl. III 18.12.2020 godz. 15.30
18. Wigilia szkolna 22.12.2020
19. DZIEŃ PAMIĘCI O POLEGŁYCH I ZMARŁYCH W MISJACH I OPERACJACH WOJSKOWYCH POZA GRANICAMI PAŃSTWA 21.12.2020
20. Poinformowanie uczniów o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi  lub nieklasyfikowaniem na półrocze – propozycje ocen kl. I i II 17.12.2020
21. Zimowa przerwa świąteczna 23.12. – 31.12.2020
22. Ostateczny termin wystawienia ocen klasyfikacyjnych śródrocznych. 15.01.2021
23. Rada Pedagogiczna – klasyfikacyjna kl. I i II  – godz. 16.00 22.01.2021
24. Ferie zimowe 25.01.2021 – 7.02.2021
25. Termin złożenia ostatecznych deklaracji maturalnych 7.02.2021
26. Studniówka 16 stycznia 2021
27. Konkurs recytatorski poezji K.K.Baczyńskiego Zgodnie z podanym terminem
28. Propozycje ocen końcowych w klasach trzecich 30.03.2021
29. Ostateczny termin wystawienia ocen w klasach trzecich 23.04.2021
30. Rada Pedagogiczna. Zatwierdzenie wyników klasyfikacji klas trzecich 26.04.2021
31. Wiosenna przerwa świąteczna 1 – 6.04.2021
32. Uroczystość zakończenia roku szkolnego maturzystów

Nadanie Sztandaru i 5 – lecie Szkoły

30.04.2021 (termin nadania Sztandaru, może ulec zmianie)
33. Dzień otwarty dla kandydatów Wg terminarza powiatu
34. Egzaminy maturalne: pisemne i ustne 04-20 maja 2021
35. Propozycje ocen końcoworocznych, informacje o zagrożeniach kl. I i II 21.05.2021
36. Ostateczny termin wystawienia ocen kl. I i II 17.06.2021
37. Rada klasyfikacyjna 18.06.2021
38. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 25.06.2021
39. Bieg Tygrysa Sierpień 2021
40. Spotkania z rodzicami

Wywiadówki – 16.00 – 16.30

dyżur pedagogiczny – 16.30 – 17.00

22.08.2020

23.09.2020

17.12.2020

10.02.2021

7.04.2021

2.06.2021

41. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych 12-13.11.2020 (do odpracowania w tygodniu profilowym po 1 dniu)

4-5.01.2021 (do odpracowania w tygodniu profilowym po 1 dniu)

4.06.2021 – piątek po Bożym Ciele

Wykaz podręczników klasa I

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW KLASA I ROK SZKOLNY 2020/2021

Historia

 1. Poznać przeszłość 1. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy, Marcin Pawlak, Adam Szweda, wyd. Nowa Era
 2. Zrozumieć przeszłość 1. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony, Ryszard Kulesza, Krzysztof Kowalewski wyd. Nowa Era

Wiedza o Społeczeństwie

 1. W centrum uwagi 1. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy, Arkadiusz Janicki, Justyna Kięczkowska, Mariusz Menz Nowa Era

Geografia

Klasa 1 po szkole podstawowej – zakres podstawowy

 1. Oblicza geografii 1 podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy Nr dopuszczenia: 983/1/2019 Autorzy: Roman Malarz, Marek Więckowski
 2. Klasa 1 po szkole podstawowej – zakres rozszerzony
 3. Oblicza geografii 1 podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony Nr dopuszczenia: 973/1/2019 Autorzy: Roman Malarz, Marek Więckowski, Paweł Kroh

Chemia

 1. To jest chemia 1 – chemia ogólna i nieorganiczna – podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum – zakres podstawowy – wydawnictwo Nowa Era
 2. To jest chemia 1 – chemia ogólna i nieorganiczna – podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum – zakres rozszerzony – wydawnictwo Nowa Era
 3. To jest chemia 2 – chemia organiczna – podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum – wydawnictwo Nowa Era

Język angielski

 1. I klasy- Focus 2. Wydawnictwo Pearson

Język niemiecki

 1. Klasy pierwsze – Effekt 1 Podręcznik + Zeszyt ćwiczeń Wydawnictwo WSiP

nr dop. 937/1/2018

Muzyka

 1. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy. Małgorzata Rykowska, Zbigniew Szałko.

Informatyka

 1. Informatyka Podręcznik Zakres podstawowy 2019 WSiP

Edukacja dla Bezpieczeństwa

1.      Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik. Liceum i technikum. Bogusława Breitkopf, Mariusz Cieśla WSiP

Matematyka

 1. Matematyka 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Wojciech Babiański, Lech Chańko, Karolina Wej- Wydawnictwo Nowa Era nr dopuszczenia 988/1/2019

Fizyka

 1. podstawa Odkryć fizykę 1 Nowa Era, Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres podstawowy; Nr dopuszczenia: 1001/1/2019. Autor : Marcin Braun, Weronika Śliwa
 2. rozszerzenie: Zrozumieć fizykę 1, Nowa Era Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres rozszerzony. Nr dopuszczenia: 1002/1/2019. Autorzy: Marcin Braun, Agnieszka Byczuk, Krzysztof Byczuk, Elżbieta Wójtowicz

Język polski

1.      Ponad słowami 1 część 1 i 2

Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Nr dopuszczenia: 1014/1/2019

Autorzy: Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Aleksandra Wróblewska

Biologia

 1. KLASA 1 ZAKRES PODSTAWOWY:

Biologia na czasie 1 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy Nr dopuszczenia: 1006/1/2019 Autorzy: Anna Helmin, Jolanta Holeczek Biologia na czasie 1

Karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy Autorzy: Barbara Januszewska-Hasiec, Joanna Kobyłecka, Jacek Pawłowski, Renata Stencel ZAKRES ROZSZERZONY:

Biologia na czasie 1 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony Nr dopuszczenia: 1010/1/2019 Autorzy: Marek Guzik, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Władysław Zamachowski Biologia na czasie 1

Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony Autorzy: Barbara Januszewska-Hasiec, Renata Stencel, Anna Tyc

wydawnictwo Nowa Era

Język rosyjski

 1. Vot i my: język rosyjski: podręcznik. Małgorzata Wiatr-Kmieciak, Wujek Sławomira. Wydawnictwo PWN

Egzaminy poprawkowe sierpień 2020

Egzaminy poprawkowe

sierpień 2020

25 sierpnia 2020 – 9.00 – język angielski, historia

26 sierpnia 2020 – 9.00 –  język niemiecki, biologia